A jelen szerződés (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései irányadók mindazon kérdésekben, amelyeket

 

 • az IWI Project Kft.(székhely: 2600 Vác Zrínyi M. u. 39/b., adószáma: 22668332-2-13, nyilvántartási szám: B/2020/000171, az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma: E-000168/2014, E/2020/111) továbbiakban Képző
 • a képzésen ténylegesen részt vevő természetes személy vagy személyek, továbbiakban együtt Résztvevő
 • valamint - ha a Résztvevőtől eltérő - a képzést megrendelő és annak költségeit viselő személy, továbbiakban Költségviselő

a továbbiakban együtt, mint Felek közti egyedi felnőttképzési szerződés, vagy felnőttképzésre irányuló, visszaigazolt és elfogadott megrendelés (a továbbiakban együtt: Egyedi szerződés) nem szabályoz. Az Egyedi szerződés (amennyiben van) és az ÁSZF - annak mellékleteivel együtt - egy egységet képez (a továbbiakban együtt: Képzési szerződés), együtt értelmezendő, azzal, hogy esetleges ellentmondás esetén az Egyedi szerződés rendelkezései irányadók.

 

I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A KÉPZÉSI SZERZŐDÉS TÁRGYA:

A Képző a Résztvevő megbízásából képző intézményként, saját képzési program alapján megvalósuló, iskolarendszeren kívüli felnőttképzést (a továbbiakban: képzés) szervez. A Felek tudomásul veszik, hogy a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Törvény 13. § (1) bekezdése alapján a felnőttképző és a képzésben részt vevő személy egymással - a 11/2020 (II. 07) Kormányrendeletben meghatározott tartalommal - felnőttképzési szerződést köt. A felnőttképzési szerződést az engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén írásban kell megkötni.

Az ÁSZF elfogadásával, valamint az egyedi képzési szerződés (amennyiben van) aláírásával Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a képzésben részt vesz.

Felek rögzítik, hogy a képzés eredményességére a Képző nem vállal kötelezettséget, mivel a tudás elsajátítása a Résztvevő képességein, hozzáállásán és - egyes képzések esetén - a csoport minőségén (együttműködési képesség stb.) is múlik.

 1. A KÉPZÉS RÉSZLETEI:

A képzés

 1. a képzés megnevezését és óraszámát,
 2. b) a képzés

- év, hónap, nap szerinti kezdési és befejezésének tervezett időpontját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását,

- a zárt rendszerű elektronikus távoktatás kivételével - haladásának tananyagegységekre bontott ütemezését,

 1. c) a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését,
 2. d) a képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módját, valamint ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, a vizsgára bocsátás feltételeit,
 3. e) a megengedett hiányzás mértékét és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következményeket,
 4. f) a képzési díj - ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, és a vizsga megszervezésére a felnőttképző jogosult, a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges javító- és pótlóvizsga díjának - mértékét és fizetésének módját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését,
 5. g) a képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetését,
 6. h) a képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértékét és folyósításának feltételeit,
 7. i) a képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményeit 

az Egyedi szerződés tartalmazza (engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén). Egyedi szerződés hiányában a képzésről szóló, a képző honlapján megtalálható részletes képzési tájékoztató tartalmazza a képzés részleteit.

 

Ha megfelelő számú Résztvevő hiányában a képzés nem indul el és a Résztvevő a legközelebbi induló kurzuson való részvételi szándékát kifejezetten visszavonja, akkor a már befizetett képzési díjat Képző visszafizeti.

A képzést a Képző a Résztvevő által elérhető képzési program alapján tartja.

A Képző fenntartja magának a tanórák időpontja, az oktatók személye megváltoztatásának jogát. Amennyiben bármely foglalkozás a Képző hibájából marad el, köteles díjmentes pótfoglalkozást tartani és annak időpontjáról a Résztvevőt értesíteni.

 1. ELŐZETESEN MEGSZERZETT TUDÁS BESZÁMÍTÁSA:

Az előzetesen megszerzett tudás beszámítása online vagy személyes szintfelmérés, vagy az előző teljesített képzés eredménye alapján történhet azon képzések esetében, amelyeknek a honlapon elérhető részletes képzési tájékoztatójában szerepel az előzetesen megszerzett tudás beszámításának a lehetősége.

 1. A KÉPZÉS DÍJA, FIZETÉS:

A Résztvevő az őt terhelő díjat a képzés első napját megelőzően köteles megfizetni a Képző részére. Képző egyes képzések esetében részletfizetési lehetőséget biztosít, amit releváns esetében a honlapon elérhető részletes képzési tájékoztató tartalmaz. Részletfizetés esetén Képző a Résztvevővel Részletfizetési megállapodást köt.

Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti kamat fizetendő.

 1. A KÉPZÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSI VAGY EURÓPAI UNIÓS FORRÁSA:

Ha a képzés támogatott, akkor a támogatás nevét, összegét az Egyedi szerződés források szerinti bontásban tartalmazza.

 1. ELÁLLÁS:

Képző Intézmény a képzés megkezdését megelőzően biztosítja a résztvevő elállási jogának az érvényesítését. A képzés megkezdését megelőző 3. napig történő elállás esetén képző a befizetett tandíj teljes összegét visszafizeti, ez esetben bánatpénzt nem köt ki. A képzést megelőző 3 napon belül történő elállás esetén a bánatpénz összege: 35 000 Ft.

A képzés megkezdését követően a szerződéstől való elállás nem lehetséges.

Egyedi mérlegelés alapján, amennyiben a részvételre való képesség hiánya igazolt (ilyen igazolás céljára szolgáló dokumentum lehet különösen: rendőrségi / bírósági / orvosi / kezelőorvosi / háziorvosi igazolás, betegségről készült lelet, kórházi zárójelentés), a Képző a jelen pont szerinti fizetési kötelezettség alól a Résztvevőt részben vagy egészben mentesítheti. Az erre irányuló kérelmet a képző ügyvezetőjénél kell előterjeszteni az ugyvezeto@iwi.hu e-mail címen vagy postai úton (postacím: IWI Project Kft. 2600 Vác Zrínyi M. u. 39/b).

 1. ELÁLLÁS ONLINE JELENTKEZÉS ESETÉN:

Online jelentkezés esetén, amennyiben a Résztvevő szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek (a továbbiakban: Fogyasztónak) minősül, a Fogyasztó indokolás nélkül jogosult elállni a szerződéstől, illetve felmondani a szerződéskötést követő 14 napon belül a Képző részére postai úton küldött erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Ez esetben - a 6. pontban foglaltaktól eltérően - a Képző köteles a megfizetett részvételi díjat 14 napon belül teljes egészében visszafizetni, az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon történik, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja. Amennyiben a szerződéskötés és a képzés, tanfolyam időpontja között kevesebb mint 14 nap volt hátra és a Képző a Fogyasztó kifejezett kérésére biztosította a részvételt a képzési, tanfolyami időponton, a Fogyasztó kizárólag a részvételi díj arányos részének visszatérítésére jogosult.

 1. SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, HALASZTÁS

A képzés megkezdését követően a szerződés felmondása kizárólag a Résztvevő ilyen irányú nyilatkozatának a Képző e-mail címére (info@iwi.hu) történő eljuttatásának napjától érvényes. Felmondás esetén a Résztvevő a már lejárt órák tandíjának visszatérítésére nem tarthat igényt.

Halasztás választása esetén az ugyancsak a Résztvevő ilyen irányú nyilatkozatának a Képző e-mail címére történő eljuttatásának napjától érvényes. A befizetett tandíjat a lejárt órák számával arányosan beszámítjuk, a résztvevőnek az időarányosan hátralévő órákra eső tandíjat kell megfizetnie.

 1. RÉSZVÉTEL ÉS A MEGENGEDETT HIÁNYZÁS MÉRTÉKE, TÚLLÉPÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE:

A Résztvevő vállalja, hogy aláírásával igazolja részvételét a képzési alkalmakon. A hiányzás megengedett mértékét az egyes képzések esetében a képzési program, valamint a részletes képzési tájékoztató tartalmazza. A megengedett hiányzás túllépése esetén a Képző az adott Résztvevő vonatkozásában a Képzési szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, mely esetben az addig esedékessé vált, illetve ezen felül időarányosan járó képzési díj a Képzőt illeti meg. Vizsgaköteles képzés jelen pont alapján történő felmondása esetén az adott Résztvevő (modulzáró) vizsgát nem tehet.

A 6. pont szerinti egyedi mérlegelés alapján a Képző lehetővé teheti, hogy az adott Résztvevő a soron következő, megegyező tartalmú képzésen részt vegyen a már kifizetett képzési díj teljes vagy részleges beszámítása mellett.

 1. A KÉPZÉS LEZÁRÁSA:

Ha a képzés nem vizsgaköteles, akkor a képzés elvégzéséről a Képző látogatási igazolást állít ki. A látogatási igazolás kiállításának feltétele a 8. pontban írtak teljesítése. A látogatási igazolás átvételét a Résztvevő aláírásával igazolja. Ha a képzés vizsgával zárul, akkor a képzés elvégzéséről a Képző a Felnőttképzési Adatkezelési Rendszeren keresztül Tanúsítványt állít ki.

A 2020. december 31. előtt indított OKJ-s képzések szakmai vizsgáira az Egyedi szerződésben megfogalmazott feltételek vonatkoznak.

 1. BIZALMASSÁG:

Felek a Képzési szerződésben foglaltakat bizalmasan kezelik, és nem hasznosítanak a képzés során tudomásukra jutott bizalmas üzleti információt.

 1. ADATKEZELÉS:

A Résztvevő a Képzési szerződés aláírásával hozzájárul adatainak a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Törvény 28. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásához. Az adatkezelés részletes szabályait a Képző adatkezelési szabályzata tartalmazza. A Képző kötelezettséget vállal arra, hogy a személyi adatokat – a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve – harmadik személy számára csak a Résztvevő írásbeli hozzájárulásával adja ki.

 1. TÁJÉKOZTATÁS A FKTV. 17.§. C) PONTJA ALAPJÁN

 Résztvevő tudomásul veszi, hogy bejelentéshez kötött képzések esetében a Felnőttképzési törvény 15. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti adatainak a felnőttképzési államigazgatási szervhez történő továbbítását megtilthatja. Az érintett adatok: a személy természetes azonosító adatai (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje, anyja születési családi és utóneve), elektronikus levelezési címe, adóazonosító jele. 

 1. EGYÜTTMŰKÖDÉS, PANASZKEZELÉS:

A Résztvevő észrevételeit, panaszait a Képző ügyfélszolgálatán személyesen, telefonon, faxban, e-mailben az alábbi elérhetőségeken jelezheti:
Iroda: 2600 Vác Zrínyi M. u. 39/b

Nyitvatartása: H-Cs 8:30-16:30 és P: 8:30-14:00
Tel/Mail: +36 (27) 502 505; info@iwi.hu

A panaszokat a Képző kivizsgálja és törekszik annak rendezésére, kijavítására. Felek megállapodnak, hogy vitás kérdések tisztázásában együttműködnek.

 1. KÉPZŐ KÁRFELELŐSSÉGE:

A felnőttképzési intézmény nyilvántartásba vételének elmaradásával, illetve a tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, a Résztvevőt ért kár a Képzőt terheli.

Amennyiben bizonyítható módon Képző mulasztása következtében a megkezdett képzést nem lehet befejezni, Képzőt a képzési díj kiegyenlített részének erejéig visszafizetési kötelezettség terheli, ezt meghaladóan Képző a kárfelelősségét kizárja.

 1. A KÉPZÉSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI:
 • a szerződés megszűnik a képzés teljesítésével.
 • a szerződés megszűnik, amennyiben a Résztvevő (több résztvevő esetén valamennyi Résztvevő), bármely oknál fogva a tanfolyamból kilép a képzés befejezése előtt,
 • a Képző azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést,
  • pont szerinti esetben az adott Résztvevő vonatkozásában,
  • a Résztvevő ismétlődő vagy súlyos fegyelemsértése esetén az adott Résztvevő vonatkozásában,
  • a Résztvevő károkozó magatartása / mulasztása esetén az adott Résztvevő vonatkozásában,
  • 30 napon túli fizetési késedelem esetén.
 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:
 • A Képző biztosítja, hogy a képzés teljes időtartama alatt a Felnőttképzés Államigazgatási Szerv megfelelő nyilvántartásában mint felnőttképző szerepel, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 15. §-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz.
 • A Képző kijelenti, hogy a képzés során Résztvevő részére, időleges használat (tanulás, gyakorlás) céljára átengedett tananyagok szerzői jogi műveknek minősülnek, amelyek felhasználására a Képző jogosultsággal rendelkezik, azok a tanfolyam során a Képző tulajdonában maradnak és nem vihetők el a tanfolyam helyszínéről. A Résztvevők rendelkezésére bocsátott tananyagok másolása, harmadik személynek történő átadása, nyilvánosságra hozatala, értékesítése, forgalmazása, átdolgozása tilos, melynek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
 • A képzéshez kapcsolódó dokumentumokat, a résztvevő adatait a Képző köteles 8 éven át megőrizni és az abban foglalt, továbbá a képzéssel összefüggő egyéb személyi adatokat a vonatkozó jogszabályok keretei között kezelni.
 • A Képzési szerződést Felek kizárólag írásban módosíthatják és szüntethetik meg, és az azzal kapcsolatos jognyilatkozatok érvényességi kelléke azok írásba foglalása.
 • Felek megállapodnak abban, hogy minden a Képzési szerződésből fakadó közlést Felek a másik fél jelen szerződésben meghatározott címére intézve jogosultak és egyben kötelesek megtenni. Abban a nem várt esetben, ha a fél a fenti címre eredménytelenül kísérli meg ajánlott, tértivevényes postai küldeményként bármely közlésnek a megküldését, úgy az eredménytelen megküldést követő ötödik napon az közöltnek és joghatályosnak tekintendő. E rendelkezés a Képzési szerződéssel összefüggésben küldött közlések vonatkozásában a Képzési szerződés megszűnését követően is hatályban marad.
 • Felek megállapodnak abban, hogy a Képzési szerződéssel kapcsolatos esetleges jövőbeli jogvitáikat elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére pedig kikötik a Budakörnyéki Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
 1. MELLÉKLETEK:

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

 • tanfolyami tájékoztató / képzési program,
 • adatkezelési szabályzat
 • egyedi szerződés (amennyiben van).
 1. HATÁLY:

Az ÁSZF 2020. szeptember 1-től hatályos. Az ÁSZF módosítása a már megkötött Képzési szerződésekre nem hat ki, azok az aláírásuk időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezései szerint teljesítendők.

II.) FINANSZÍROZOTT KÉPZÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Finanszírozott képzés az a képzés, amelyet a Résztvevő helyett a Költségviselő rendel meg, és amelynek költségeit a Költségviselő viseli. A Finanszírozott képzésre vonatkozó speciális rendelkezések az alábbiak:

 1. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

A megrendelőnek a Költségviselő minősül, így a Képzési szerződés megszüntetésével, módosításával kapcsolatos jognyilatkozatokat kizárólag Költségviselő tehet.

Amennyiben a Költségviselő ehhez hozzájárul, a Képző jogosult a Résztvevőnek hírlevele(ke)t küldeni, a Költségviselő és / vagy a Résztvevő által megadott elektronikus postacímre.

A Résztvevő kötelezettsége a képzésen és - ha az Egyedi szerződés alapján arra sor kerül - a vizsgán történő megjelenés és részvétel, valamint a részvétellel összefüggő iratok (jelenléti ív, értékelőlap stb.) kitöltése, aláírása és a Képzőnek történő átadása, valamint a biztonsági, tűz- és munkavédelmi, illetve egészségügyi előírások, továbbá a képzés helyszíne házirendjének betartása.

A Résztvevő által az oktatási épületben, a berendezési tárgyakban, az oktatási eszközökben stb. okozott kárért a Költségviselő felel.

 1. SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA:

A képzésről kiállítandó számla a Költségviselő nevére, vagy a Költségviselő által az Egyedi szerződésben megjelölt más személy nevére kerül kiállítása.

 1. AZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEKTŐL ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK:

A Finanszírozott képzésre az I. pont rendelkezései az alábbi eltérésekkel alkalmazandók:

 • az I/4., I/6. és I/13. pontban Résztvevő helyett Költségviselő értendő,
 • az I/12. pontban Résztvevő mellett Költségviselő is értendő,
 • az I/11. pont szerinti adatok a Költségviselő részére korlátozásmentesen kiadhatók.

A jelen szerződés (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései irányadók mindazon kérdésekben, amelyeket

 

 • az IWI Európa Wellness Kft. (székhely: 2600 Vác Zrínyi M. u. 39/b, adószáma: 13088976213, felnőttképzési bejelentés száma: B/2023/000136) továbbiakban Képző
 • a képzésen ténylegesen részt vevő természetes személy vagy személyek, továbbiakban együtt Résztvevő
 • valamint - ha a Résztvevőtől eltérő - a képzést megrendelő és annak költségeit viselő személy, továbbiakban Költségviselő

a továbbiakban együtt, mint Felek közti egyedi felnőttképzési szerződés, vagy felnőttképzésre irányuló, visszaigazolt és elfogadott megrendelés (a továbbiakban együtt: Egyedi szerződés) nem szabályoz. Az Egyedi szerződés (amennyiben van) és az ÁSZF - annak mellékleteivel együtt - egy egységet képez (a továbbiakban együtt: Képzési szerződés), együtt értelmezendő, azzal, hogy esetleges ellentmondás esetén az Egyedi szerződés rendelkezései irányadók.

 

I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A KÉPZÉSI SZERZŐDÉS TÁRGYA:

A Képző a Résztvevő megbízásából képző intézményként, saját képzési program alapján megvalósuló, iskolarendszeren kívüli felnőttképzést (a továbbiakban: képzés) szervez. A Felek tudomásul veszik, hogy a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Törvény 13. § (1) bekezdése alapján a felnőttképző és a képzésben részt vevő személy egymással - a 11/2020 (II. 07) Kormányrendeletben meghatározott tartalommal - felnőttképzési szerződést köt. A felnőttképzési szerződést az engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén írásban kell megkötni.

Az ÁSZF elfogadásával, valamint az egyedi képzési szerződés (amennyiben van) aláírásával Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a képzésben részt vesz.

Felek rögzítik, hogy a képzés eredményességére a Képző nem vállal kötelezettséget, mivel a tudás elsajátítása a Résztvevő képességein, hozzáállásán és - egyes képzések esetén - a csoport minőségén (együttműködési képesség stb.) is múlik.

 1. A KÉPZÉS RÉSZLETEI:

A képzés

 1. a képzés megnevezését és óraszámát,
 2. b) a képzés

- év, hónap, nap szerinti kezdési és befejezésének tervezett időpontját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását,

- a zárt rendszerű elektronikus távoktatás kivételével - haladásának tananyagegységekre bontott ütemezését,

 1. c) a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését,
 2. d) a képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módját, valamint ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, a vizsgára bocsátás feltételeit,
 3. e) a megengedett hiányzás mértékét és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következményeket,
 4. f) a képzési díj - ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, és a vizsga megszervezésére a felnőttképző jogosult, a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges javító- és pótlóvizsga díjának - mértékét és fizetésének módját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését,
 5. g) a képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetését,
 6. h)a képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértékét és folyósításának feltételeit,
 7. i) a képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményeit 

az Egyedi szerződés tartalmazza (engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén). Egyedi szerződés hiányában a képzésről szóló, a képző honlapján megtalálható részletes képzési tájékoztató tartalmazza a képzés részleteit.

 

Ha megfelelő számú Résztvevő hiányában a képzés nem indul el és a Résztvevő a legközelebbi induló kurzuson való részvételi szándékát kifejezetten visszavonja, akkor a már befizetett képzési díjat Képző visszafizeti.

A képzést a Képző a Résztvevő által elérhető képzési program alapján tartja.

A Képző fenntartja magának a tanórák időpontja, az oktatók személye megváltoztatásának jogát. Amennyiben bármely foglalkozás a Képző hibájából marad el, köteles díjmentes pótfoglalkozást tartani és annak időpontjáról a Résztvevőt értesíteni.

 1. ELŐZETESEN MEGSZERZETT TUDÁS BESZÁMÍTÁSA:

Az előzetesen megszerzett tudás beszámítása online vagy személyes szintfelmérés, vagy az előző teljesített képzés eredménye alapján történhet azon képzések esetében, amelyeknek a honlapon elérhető részletes képzési tájékoztatójában szerepel az előzetesen megszerzett tudás beszámításának a lehetősége.

 1. A KÉPZÉS DÍJA, FIZETÉS:

A Résztvevő az őt terhelő díjat a képzés első napját megelőzően köteles megfizetni a Képző részére. Képző egyes képzések esetében részletfizetési lehetőséget biztosít, amit releváns esetében a honlapon elérhető részletes képzési tájékoztató tartalmaz. Részletfizetés esetén Képző a Résztvevővel Részletfizetési megállapodást köt.

Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti kamat fizetendő.

 1. A KÉPZÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSI VAGY EURÓPAI UNIÓS FORRÁSA:

Ha a képzés támogatott, akkor a támogatás nevét, összegét az Egyedi szerződés források szerinti bontásban tartalmazza.

 1. ELÁLLÁS:

Képző Intézmény a képzés megkezdését megelőzően biztosítja a résztvevő elállási jogának az érvényesítését. A képzés megkezdését megelőző 3. napig történő elállás esetén képző a befizetett tandíj teljes összegét visszafizeti, ez esetben bánatpénzt nem köt ki. A képzést megelőző 3 napon belül történő elállás esetén a bánatpénz összege: 35 000 Ft.

A képzés megkezdését követően a szerződéstől való elállás nem lehetséges.

Egyedi mérlegelés alapján, amennyiben a részvételre való képesség hiánya igazolt (ilyen igazolás céljára szolgáló dokumentum lehet különösen: rendőrségi / bírósági / orvosi / kezelőorvosi / háziorvosi igazolás, betegségről készült lelet, kórházi zárójelentés), a Képző a jelen pont szerinti fizetési kötelezettség alól a Résztvevőt részben vagy egészben mentesítheti. Az erre irányuló kérelmet a képző ügyvezetőjénél kell előterjeszteni az ugyvezeto@iwi.hu e-mail címen vagy postai úton (postacím: IWI Európa Wellness Kft. 2600 Vác Zrínyi M. u. 39/b).

 1. ELÁLLÁS ONLINE JELENTKEZÉS ESETÉN:

Online jelentkezés esetén, amennyiben a Résztvevő szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek (a továbbiakban: Fogyasztónak) minősül, a Fogyasztó indokolás nélkül jogosult elállni a szerződéstől, illetve felmondani a szerződéskötést követő 14 napon belül a Képző részére postai úton küldött erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Ez esetben - a 6. pontban foglaltaktól eltérően - a Képző köteles a megfizetett részvételi díjat 14 napon belül teljes egészében visszafizetni, az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon történik, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja. Amennyiben a szerződéskötés és a képzés, tanfolyam időpontja között kevesebb mint 14 nap volt hátra és a Képző a Fogyasztó kifejezett kérésére biztosította a részvételt a képzési, tanfolyami időponton, a Fogyasztó kizárólag a részvételi díj arányos részének visszatérítésére jogosult.

 1. SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, HALASZTÁS

A képzés megkezdését követően a szerződés felmondása kizárólag a Résztvevő ilyen irányú nyilatkozatának a Képző e-mail címére (info@iwi.hu) történő eljuttatásának napjától érvényes. Felmondás esetén a Résztvevő a már lejárt órák tandíjának visszatérítésére nem tarthat igényt.

Halasztás választása esetén az ugyancsak a Résztvevő ilyen irányú nyilatkozatának a Képző e-mail címére történő eljuttatásának napjától érvényes. A befizetett tandíjat a lejárt órák számával arányosan beszámítjuk, a résztvevőnek az időarányosan hátralévő órákra eső tandíjat kell megfizetnie.

 1. RÉSZVÉTEL ÉS A MEGENGEDETT HIÁNYZÁS MÉRTÉKE, TÚLLÉPÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE:

A Résztvevő vállalja, hogy aláírásával igazolja részvételét a képzési alkalmakon. A hiányzás megengedett mértékét az egyes képzések esetében a képzési program, valamint a részletes képzési tájékoztató tartalmazza. A megengedett hiányzás túllépése esetén a Képző az adott Résztvevő vonatkozásában a Képzési szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, mely esetben az addig esedékessé vált, illetve ezen felül időarányosan járó képzési díj a Képzőt illeti meg. Vizsgaköteles képzés jelen pont alapján történő felmondása esetén az adott Résztvevő (modulzáró) vizsgát nem tehet.

A 6. pont szerinti egyedi mérlegelés alapján a Képző lehetővé teheti, hogy az adott Résztvevő a soron következő, megegyező tartalmú képzésen részt vegyen a már kifizetett képzési díj teljes vagy részleges beszámítása mellett.

 1. A KÉPZÉS LEZÁRÁSA:

Ha a képzés nem vizsgaköteles, akkor a képzés elvégzéséről a Képző látogatási igazolást állít ki. A látogatási igazolás kiállításának feltétele a 8. pontban írtak teljesítése. A látogatási igazolás átvételét a Résztvevő aláírásával igazolja. Ha a képzés vizsgával zárul, akkor a képzés elvégzéséről a Képző a Felnőttképzési Adatkezelési Rendszeren keresztül Tanúsítványt állít ki.

A 2020. december 31. előtt indított OKJ-s képzések szakmai vizsgáira az Egyedi szerződésben megfogalmazott feltételek vonatkoznak.

 1. BIZALMASSÁG:

Felek a Képzési szerződésben foglaltakat bizalmasan kezelik, és nem hasznosítanak a képzés során tudomásukra jutott bizalmas üzleti információt.

 1. ADATKEZELÉS:

A Résztvevő a Képzési szerződés aláírásával hozzájárul adatainak a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Törvény 28. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásához. Az adatkezelés részletes szabályait a Képző adatkezelési szabályzata tartalmazza. A Képző kötelezettséget vállal arra, hogy a személyi adatokat – a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve – harmadik személy számára csak a Résztvevő írásbeli hozzájárulásával adja ki.

 1. TÁJÉKOZTATÁS A FKTV. 17.§. C) PONTJA ALAPJÁN

 Résztvevő tudomásul veszi, hogy bejelentéshez kötött képzések esetében a Felnőttképzési törvény 15. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti adatainak a felnőttképzési államigazgatási szervhez történő továbbítását megtilthatja. Az érintett adatok: a személy természetes azonosító adatai (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje, anyja születési családi és utóneve), elektronikus levelezési címe, adóazonosító jele. 

 1. EGYÜTTMŰKÖDÉS, PANASZKEZELÉS:

A Résztvevő észrevételeit, panaszait a Képző ügyfélszolgálatán személyesen, telefonon, faxban, e-mailben az alábbi elérhetőségeken jelezheti:
Iroda: 2600 Vác Zrínyi M. u. 39/b

Nyitvatartása: H-Cs 8:30-16:30 és P: 8:30-14:00
Tel/Mail: +36 (27) 502 505; info@iwi.hu

A panaszokat a Képző kivizsgálja és törekszik annak rendezésére, kijavítására. Felek megállapodnak, hogy vitás kérdések tisztázásában együttműködnek.

 1. KÉPZŐ KÁRFELELŐSSÉGE:

A felnőttképzési intézmény nyilvántartásba vételének elmaradásával, illetve a tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, a Résztvevőt ért kár a Képzőt terheli.

Amennyiben bizonyítható módon Képző mulasztása következtében a megkezdett képzést nem lehet befejezni, Képzőt a képzési díj kiegyenlített részének erejéig visszafizetési kötelezettség terheli, ezt meghaladóan Képző a kárfelelősségét kizárja.

 1. A KÉPZÉSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI:
 • a szerződés megszűnik a képzés teljesítésével.
 • a szerződés megszűnik, amennyiben a Résztvevő (több résztvevő esetén valamennyi Résztvevő), bármely oknál fogva a tanfolyamból kilép a képzés befejezése előtt,
 • a Képző azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést,
  • pont szerinti esetben az adott Résztvevő vonatkozásában,
  • a Résztvevő ismétlődő vagy súlyos fegyelemsértése esetén az adott Résztvevő vonatkozásában,
  • a Résztvevő károkozó magatartása / mulasztása esetén az adott Résztvevő vonatkozásában,
  • 30 napon túli fizetési késedelem esetén.
 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:
 • A Képző biztosítja, hogy a képzés teljes időtartama alatt a Felnőttképzés Államigazgatási Szerv megfelelő nyilvántartásában mint felnőttképző szerepel, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 15. §-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz.
 • A Képző kijelenti, hogy a képzés során Résztvevő részére, időleges használat (tanulás, gyakorlás) céljára átengedett tananyagok szerzői jogi műveknek minősülnek, amelyek felhasználására a Képző jogosultsággal rendelkezik, azok a tanfolyam során a Képző tulajdonában maradnak és nem vihetők el a tanfolyam helyszínéről. A Résztvevők rendelkezésére bocsátott tananyagok másolása, harmadik személynek történő átadása, nyilvánosságra hozatala, értékesítése, forgalmazása, átdolgozása tilos, melynek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
 • A képzéshez kapcsolódó dokumentumokat, a résztvevő adatait a Képző köteles 8 éven át megőrizni és az abban foglalt, továbbá a képzéssel összefüggő egyéb személyi adatokat a vonatkozó jogszabályok keretei között kezelni.
 • A Képzési szerződést Felek kizárólag írásban módosíthatják és szüntethetik meg, és az azzal kapcsolatos jognyilatkozatok érvényességi kelléke azok írásba foglalása.
 • Felek megállapodnak abban, hogy minden a Képzési szerződésből fakadó közlést Felek a másik fél jelen szerződésben meghatározott címére intézve jogosultak és egyben kötelesek megtenni. Abban a nem várt esetben, ha a fél a fenti címre eredménytelenül kísérli meg ajánlott, tértivevényes postai küldeményként bármely közlésnek a megküldését, úgy az eredménytelen megküldést követő ötödik napon az közöltnek és joghatályosnak tekintendő. E rendelkezés a Képzési szerződéssel összefüggésben küldött közlések vonatkozásában a Képzési szerződés megszűnését követően is hatályban marad.
 • Felek megállapodnak abban, hogy a Képzési szerződéssel kapcsolatos esetleges jövőbeli jogvitáikat elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére pedig kikötik a Budakörnyéki Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
 1. MELLÉKLETEK:

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

 • tanfolyami tájékoztató / képzési program,
 • adatkezelési szabályzat
 • egyedi szerződés (amennyiben van).
 1. HATÁLY:

Az ÁSZF 2020. szeptember 1-től hatályos. Az ÁSZF módosítása a már megkötött Képzési szerződésekre nem hat ki, azok az aláírásuk időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezései szerint teljesítendők.

II.) FINANSZÍROZOTT KÉPZÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Finanszírozott képzés az a képzés, amelyet a Résztvevő helyett a Költségviselő rendel meg, és amelynek költségeit a Költségviselő viseli. A Finanszírozott képzésre vonatkozó speciális rendelkezések az alábbiak:

 1. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

A megrendelőnek a Költségviselő minősül, így a Képzési szerződés megszüntetésével, módosításával kapcsolatos jognyilatkozatokat kizárólag Költségviselő tehet.

Amennyiben a Költségviselő ehhez hozzájárul, a Képző jogosult a Résztvevőnek hírlevele(ke)t küldeni, a Költségviselő és / vagy a Résztvevő által megadott elektronikus postacímre.

A Résztvevő kötelezettsége a képzésen és - ha az Egyedi szerződés alapján arra sor kerül - a vizsgán történő megjelenés és részvétel, valamint a részvétellel összefüggő iratok (jelenléti ív, értékelőlap stb.) kitöltése, aláírása és a Képzőnek történő átadása, valamint a biztonsági, tűz- és munkavédelmi, illetve egészségügyi előírások, továbbá a képzés helyszíne házirendjének betartása.

A Résztvevő által az oktatási épületben, a berendezési tárgyakban, az oktatási eszközökben stb. okozott kárért a Költségviselő felel.

 1. SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA:

A képzésről kiállítandó számla a Költségviselő nevére, vagy a Költségviselő által az Egyedi szerződésben megjelölt más személy nevére kerül kiállítása.

 1. AZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEKTŐL ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK:

A Finanszírozott képzésre az I. pont rendelkezései az alábbi eltérésekkel alkalmazandók:

 • az I/4., I/6. és I/13. pontban Résztvevő helyett Költségviselő értendő,
 • az I/12. pontban Résztvevő mellett Költségviselő is értendő,
az I/11. pont szerinti adatok a Költségviselő részére korlátozásmentesen kiadhatók.
IWI Nemzetközi Fitnesziskola - Fitnesz szakmai képzések Budapesten, vidéken és online. Személyi edző, Fitness instruktor, Csoportos Fitness instruktor, Sportoktató, erőnléti és rehabilitációs képzések, NASM tanfolyamok, továbbképzések, akkreditált workshopok. Egyszerű jelentkezés!
Az IWI Nemzetközi Fitnesziskola több, mint 2 évtizedes innovatív tevékenységének köszönhetően iskolánk vezető pozíciót tölt be a hazai fitnesz, wellness és sport képzések területén. Cégcsoportunkat az IWI Európa Kft és az IWI Project Kft alkotja, melyek az iwi.hu, iwireps.hu, valamint a webshop.iwi.hu weboldalakat üzemeltetik és tulajdonosai az „International Wellness Institute" márkanévnek is. Az IWI jóval többet jelent számunkra, mint egy sikeres üzleti vállalkozás! Szlogenünk, a „Szenvedélyből karrier" saját életutunk kifejeződése, melyet igyekszünk átadni a képzéseinkben résztvevőknek is!

Solutions

FACEBOOK

iwireps
webshop