Részvételi feltételek - IWI Nemzetközi Fitnesziskola

Részvételi feltételek

Az IWI Project Kft. és az IWI Európa Wellness Kft. képző intézményként, saját képzési program alapján megvalósuló, iskolarendszeren kívüli felnőttképzéseket szerveznek.

A felnőttképző a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Törvény 13. § (1) bekezdése alapján, a 11/2020 (II. 07) Kormányrendeletben meghatározott tartalommal, a résztvevővel köteles felnőttképzési szerződést kötni. A felnőttképzési szerződést az engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén írásban kell megkötni. Az engedélyhez nem kötött képzések esetén szerződéskötésnek minősül az Általános szerződési feltételek (ÁSZF) résztvevő általi elfogadása a jelentkezési lap beküldésével egyidejűleg. A jelentkezési lap beküldésével, valamint ezzel egyidejűleg az ÁSZF elfogadásával a Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a képzésben részt vesz, a képzés tandíját a képzőnek megfizeti.
Résztvevő a képzésbe való bekapcsolódáshoz köteles pontosan és hiánytalanul megadni a képző által kért, a Felnőttképzési Adatkezelési Rendszerbe (FAR) feltöltendő adatait.

A Felnőttképzési szerződés

A képző az engedélyhez kötött, szakmai képesítés megszerzésére irányuló képzések esetén köteles a résztvevővel a felnőttképzési szerződést írásban megkötni. A felnőttképzési szerződésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a képzés megnevezését és óraszámát,
 2. a képzés
  b.a.) év, hónap, nap szerinti kezdési és befejezésének tervezett időpontját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását,
  b.b.) a zárt rendszerű elektronikus távoktatás kivételével - haladásának tananyagegységekre bontott ütemezését,
 3. a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését,
 4. a képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módját, valamint ha a képzéshez vizsga kapcsolódik, a vizsgára bocsátás feltételeit,
 5. a megengedett hiányzás mértékét és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következményeket,
 6. a képzési díj - ha a képzéshez vizsga kapcsolódik, és a vizsga megszervezésére a felnőttképző jogosult, a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges javító- és pótlóvizsga díjának - mértékét és fizetésének módját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését,
 7. a képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetését,
 8. a képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértékét és folyósításának feltételeit,
 9. a képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményeit.

A felnőttképző a képzési díjat egy összegben köteles meghatározni a felnőttképzési szerződésben, továbbá a felnőttképzési szerződésben feltüntetett képzési díjon felül más jogcímen további díjat ‒ ide nem értve a mulasztott foglalkozás pótlásának és a sikertelen vizsga megismétlésének díját ‒ vagy költséget nem állapíthat meg a képzésben részt vevő személy terhére.

Előzetesen megszerzett tudás beszámítása

Az előzetesen megszerzett tudás beszámítása online vagy személyes szintfelmérés, vagy az előző teljesített képzés eredménye alapján történhet azon képzések esetében, amelyeknek a honlapon elérhető részletes képzési tájékoztatójában szerepel az előzetesen megszerzett tudás beszámításának a lehetősége.
Tájékoztató az előzetesen megszerzett tudás beszámításáról innen tölthető le.

A képzés díja, fizetés

A Résztvevő az őt terhelő díjat a képzés első napját megelőzően köteles megfizetni az IWI részére. Képző egyes képzések esetében részletfizetési lehetőséget biztosít, amit releváns esetében a honlapon elérhető részletes képzési tájékoztató tartalmaz. Részletfizetés esetén az IWI a Résztvevővel Részletfizetési megállapodást köt.

Jelentkezési információk részletesen (bankszámlaszám, tudnivalók) itt találhatók.
 
Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti kamat fizetendő.

Részvétel és a megengedett hiányzás mértéke, túllépésének következménye

A Résztvevő vállalja, hogy aláírásával igazolja részvételét a képzési alkalmakon. A hiányzás megengedett mértékét az egyes képzések esetében a képzési program, valamint a részletes képzési tájékoztató tartalmazza. A megengedett hiányzás túllépése esetén az IWI az adott Résztvevő vonatkozásában a Felnőttképzési szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, mely esetben az addig esedékessé vált, illetve ezen felül időarányosan járó képzési díj az IWI-t illeti meg. Vizsgaköteles képzés jelen pont alapján történő felmondása esetén az adott Résztvevő (modulzáró) vizsgát nem tehet.

A képzés lezárása

Az IWI az engedélyhez kötött és a bejelentett képzések elvégzéséről a Felnőttképzési Adatkezelési Rendszeren keresztül Tanúsítványt állít ki. Az engedéllyel rendelkező szakmai képzések sikeres elvégzéséről kiállított tanúsítvány feljogosítja a résztvevőt arra, hogy akkreditált vizsgaközpontban képesítő vizsgát tegyen, és ezáltal államilag elismert képesítést szerezzen.

Adatkezelés

A Résztvevő a Képzési szerződés aláírásával hozzájárul adatainak a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Törvény 28. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásához. Az adatkezelés részletes szabályai itt találhatók:

az IWI Project Kft. adatkezelési szabályzata 
az IWI Európa Wellness Kft. adatkezelési szabályzata

Az IWI Project Kft. és az IWI Európa Wellness Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a személyi adatokat – a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve – harmadik személy számára csak a Résztvevő írásbeli hozzájárulásával adja ki.

Panaszkezelés

A Résztvevő észrevételeit, panaszait az IWI ügyfélszolgálatán személyesen, telefonon, faxban, e-mailben az alábbi elérhetőségeken jelezheti:
Iroda: 2600 Vác Zrínyi M. u. 39/b
Nyitvatartása: H-Cs 8:30-16:30 és P: 8:30-14:00
Tel/Mail: +36 (27) 502 505; info@iwi.hu
A panaszokat az IWI kivizsgálja és törekszik annak rendezésére, kijavítására.

Fogyasztóvédelmi panasz esetén a Pest megyei Békéltető Testülethez fordulhat. A kérelmet a http://panaszrendezes.hu honlap online kérelem küldése menüpontján, postai úton, vagy a PMKIK hivatali kapun keresztül küldhetik be a Pest Megyei Békéltető Testülethez.

Elérhetőségek
Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület, 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.
Hivatali kapu/KRID: 560351920
IWI Nemzetközi Fitnesziskola - Fitnesz szakmai képzések Budapesten, vidéken és online. Személyi edző, Fitness instruktor, Csoportos Fitness instruktor, Sportoktató, erőnléti és rehabilitációs képzések, NASM tanfolyamok, továbbképzések, akkreditált workshopok. Egyszerű jelentkezés!
Az IWI Nemzetközi Fitnesziskola több, mint 2 évtizedes innovatív tevékenységének köszönhetően iskolánk vezető pozíciót tölt be a hazai fitnesz, wellness és sport képzések területén. Cégcsoportunkat az IWI Európa Kft és az IWI Project Kft alkotja, melyek az iwi.hu, iwireps.hu, valamint a webshop.iwi.hu weboldalakat üzemeltetik és tulajdonosai az „International Wellness Institute" márkanévnek is. Az IWI jóval többet jelent számunkra, mint egy sikeres üzleti vállalkozás! Szlogenünk, a „Szenvedélyből karrier" saját életutunk kifejeződése, melyet igyekszünk átadni a képzéseinkben résztvevőknek is!

Solutions

FACEBOOK

iwireps
webshop