Részvételi feltételek

Tanfolyami részvételi feltételek és a Felnőttképzési szerződés

Kedves Jelentkezők!

Az IWI és a tanfolyamain részt vevők között a hatályos jogszabályok szerint felnőttképzési szerződést kell kötni. A szerződés tartalmazza a képzés pontos megnevezését, OKJ-s képzések esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő azonosítószámot, valamint az IWI képzési programjának engedélyszámát. Tartalmazza ezen felül a képzés óraszámát, megkezdését (év, hónap, nap), ütemezését, tananyagegységeit, a tandíjat és a lemondási feltételeket. Szerepelnek a szerződésben a vizsgára bocsátás feltételei és a vizsgával kapcsolatos főbb információk és végül a szerződésszegés következményei.

Intézményünk a székhelyén lévő központi irodánkban (2600 Vác Zrínyi M. u. 39/b., munkanapokon 9.00-16.00 óra között) biztosítja a képzési programok megtekintésének lehetőségét. A képzési programok továbbá a tanfolyamok során a képzési helyszíneken is megtekinthetők, érdeklődés esetén kérje az oktatótól!

Előzetes tudás beszámítása

Az IWI a jogszabályoknak megfelelően biztosítja az előzetes tudás beszámítását. A részleteket tartalmazó pdf formátumú dokumentum erről a linkről tölthető le.
reszveteli_feltetelek.jpg

A képzés ütemezése

A felnőttképzési szerződés, valamint a résztvevők számára kiküldendő indító tájékoztató e-mail tartalmazza az adott képzés pontos ütemezését. OKJ-s képzéseinket többnyire kéthetente hétvégén (szombat-vasárnap 9.00-től 17.45-ig) tartjuk, az intenzív tanfolyamot pedig hetente, ugyancsak hétvégén. A tervezett ütemezést feltüntetjük a képzés részletes, letölthető tájékoztatójában, amikor az már rendelkezésünkre áll. Technikai és szervezési okok miatt a tervezett ütemezéstől előfordulhatnak eltérések. A képzés megkezdését követően előforduló esetleges változásról (pl. időpont, helyszín) annak tudomásra jutásától számított lehető legrövidebb időn belül telefonon, sms-ben és e-mailben tájékoztatjuk a résztvevőket. 

Időtartama, összes óraszáma

A tanfolyamaink többségét csoportos jelenléti órák formájában szervezzük, egyes esetekben blended learning formájában (távtanulás + kontaktórák). A csoportos jelenléti órák számán felül a tanfolyamok nem tartalmaznak egyéb olyan kötelezettségeket, amelyeket a jelenlétbe beszámítanánk (pl. edzéslátogatás, hospitálás, edzésnapló vezetése, stb.). A tanfolyam összóraszámát és képzési formáját a felnőttképzési szerződés tartalmazza. Az OKJ-s tanfolyamok elméleti és gyakorlati óráinak is legalább a 70%-án jelen kell lenni. Aki a megengedett hiányzást túllépi, az OKJ-s vizsgára nem bocsátható. Az egyéb tanfolyamok esetében a megengedett hiányzást a tanfolyami tájékoztató és a szerződés tartalmazza. 

Az OKJ-s szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

  • a modulzáró vizsgán való részvétel és annak sikeres teljesítése,
  • a tanórák legalább 70%-án való részvétel,
  • a tandíj maradéktalan kiegyenlítése,
  • a vizsgadíj befizetése,
  • a bemeneti feltételek meglétét igazoló dokumentumok hiánytalan és hibátlan megléte.
01

Írásbeli teszt

a tanfolyam elméleti anyagából
02

Szóbeli számonkérés

a szakági témakörökből
03

Gyakorlati vizsga

a szakág technikai elemeiből
Az OKJ-s vizsgára a képzés befejezését követő 1 éven belül, de legfeljebb a Szakmai és vizsgakövetelmények változásáig lehet jelentkezni.
Az OKJ-s vizsga két részből áll: írásbeli és gyakorlati vizsgából. A vizsga kétnapos. A vizsgaszervező a Debreceni Vizsgaközpont, a vizsgák helyszíne Budapest.
Az OKJ-s vizsga díja: 46 000 Ft.
Aki mindkét vizsgarészt sikeresen teljesíti, államilag elismert OKJ-s bizonyítványt kap a szakképzettség megszerzéséről. Az OKJ-s bizonyítvány angol nyelvű változatát (Europass) a jogszabályoknak megfelelően kérésre a vizsgaközpont állítja ki.
Az IWI-nél végzettek ezen felül megkapja továbbá az IWI kétnyelvű (magyar és angol) tanúsítványát is. Az IWI-s tanúsítvány Magyarországon egyedüliként - tekintve, hogy iskolánkat az Europe Active akkreditálta - alkalmas az EREPS-be való tagfelvételre.
Bármelyik vizsgarészből az elégtelen osztályzat sikertelen szakmai vizsgának számít. Ilyen esetben a képzésben részt vevő pótvizsga keretében ismételheti meg ezt a vizsgarészt. Az ismétlő és pótló vizsga díja egyaránt 46 000 Ft.

A modulzáró vizsga díjmentes. Az ismétlő és pótmodulzáró vizsga díja: 9000 Ft.

A képző vállalja:

01
az oktatás szakmailag elvárható alaposságát és megfelelő színvonalának biztosítását,
02
a tematika és az órarend alapján a képzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítását,
03
az órák megtartását és a jelenlétet igazoló tanfolyami napló, illetve jelenléti ív vezetését,
04
a képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos dokumentumok kiállítását és kezelését a jogszabályi előírásoknak megfelelően,
05
hogy amennyiben a képző mulasztásából óra marad el, azt a tanfolyam időtartama alatt pótolja,
06
hogy a tanfolyam során minden információt e-mailen, illetve e-learning felületen eljuttat a résztvevőknek.

A képzésben részt vevő vállalja:

01
hogy megfelel a jogszabály által előírt és a képzési tájékoztatóban közölt bemeneti feltételeknek,
02
hogy a képzésben aktívan vesz részt, a kiadott feladatokat a legjobb tudása szerint elvégzi, a többi résztvevővel együttműködik,
03
hogy a képző által előzetesen megadott képzési időpontokban a képzés helyén pontosan megjelenik és a képzés teljes időtartama alatt azon jelen lesz,
04
hogy a tanfolyami díjat a szerződés mellékletét képező Részletfizetési ütemezésben rögzítetteknek megfelelően határidőre kiegyenlíti,
05
hogy gondoskodik olyan aktív e-mail címről, amelyen a rendszeres kommunikáció megvalósítható az IWI-vel,
06
hogy a tanórákat viselkedésével nem zavarja, nem lehetetleníti el - ellenkező esetben tudomásul veszi, hogy a képzésről eltanácsolható.

A tanfolyami díjak kiegyenlítése

A tanfolyami díjak kiegyenlítése átutalással az IWI Project Kft. 10103898-08871900-01003007 számú bankszámlájára egy összegben a tanfolyam indulásakor, vagy a megadott részletfizetési ütemezés szerint történik. A résztvevő nevét és a tanfolyam kódját minden esetben fel kell tüntetni az átutalás közleményében! A tanfolyami kód (pl. FI-1710) megtalálható a letölthető képzési tájékoztatóban.

Elállás, halasztás, lemorzsolódás

Elállás: Amennyiben valaki a képzés jelentkezési díját befizette, de a képzést mégsem tudja megkezdeni, a képzés első napjáig élhet a lemondási jogával. A lemondás szándékát írásban (e-mail) kérjük jelezni. A képzés első napját megelőző 3. napig történő lemondás esetén a befizetett jelentkezési díj 50%-át igényelheti vissza. Ezt követően a jelentkezési díj nem igényelhető vissza. Ha valaki a tandíj teljes összegét befizette, lemondáskor csak a jelentkezési díjat, illetve annak 50%-át tartjuk vissza, a fennmaradó összeget 8 napon belül visszautaljuk. (Jelentkezési díjnak – a workshopokat kivéve - a képzés tandíjából 50 000 Ft minősül. Workshopok esetén a jelentkezési díj a képzés teljes díja.) A képzés elindítását követően lemondás nem lehetséges.
Lemorzsolódás, halasztás: aki a megkezdett tanfolyamba nem tud becsatlakozni, vagy azt nem tudja folytatni, kérjük, hogy mihamarabb írásban (e-mail) jelezze ügyfélszolgálatunk felé. A lemorzsolódás, halasztás időpontját az írásos értesítés dátumától számítjuk. Az eddig az időpontig megtartott órák időarányosan kiszámított tandíját ki kell fizetni, illetve amennyiben az már befizetésre került, nem utaljuk vissza. Az írásos értesítés időpontját követő órák tandíját - a jelentkezési díj összegének levonása után - időarányosan visszafizetjük. A tanfolyamba való újbóli becsatlakozás egy éven belül, de legfeljebb a Szakmai és vizsgakövetelmények változásáig lehetséges. Ezt követően újbóli jelentkezés szükséges.

Tanfolyami jegyzetek

A tandíj tartalmazza az esetleges kötelező, nyomtatott tanfolyami jegyzetek, valamint az e-learning használatának a díját. A képzésben részt vevő vállalja, hogy a tanfolyamon birtokába jutó információkat, jegyzetet sem részeiben, sem összességében harmadik fél részére nem adja át.

Fotók, videók

A szerződő felek rögzítik, hogy az IWI által szervezett tanfolyamokon készített fotók, videóanyagok és egyéb dokumentációk, valamint az azokhoz kapcsolódó, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok teljessége kizárólagosan az IWI-t illeti meg. A tanfolyami résztvevők által a képzéseken fotó, videó- és/vagy hangfelvétel készítése nem megengedett.

Az elveszett tanúsítványok pótlása:

Igazolás kiállítása a megszerzett tanúsítványról: 1 000 Ft,
Elveszett tanúsítvány újbóli kiállítása: 5 000 Ft

Az IWI Nemzetközi Fitnesziskoláról

Az IWI közel 20 éves munkájának köszönhetően iskolánk vezető pozíciót tölt be a hazai fitnesz, wellness és sport képzések piacán. Az IWI jóval többet jelent számunkra, mint egy sikeres üzleti vállalkozás! Szlogenünk, a „Szenvedélyből karrier" saját életutunk kifejeződése, melyet igyekszünk átadni a képzéseinkben résztvevőknek is!